Vedtægter
Gældende fra 13. juli 2018
§ 1. Foreningens navn er Global Supporters med hjemsted i Ballerup Kommune.

§ 2. Global Supporters formål er at støtte hjælp-til-selvhjælps initiativer (i overensstemmelse med FN’s principper) i verdens mindst udviklede lande eller til mindrebemidlede personer, dog jf. § 3, samt anskaffe ressourcerne hertil.

§ 3. Formålet skal udøves i tredje verdens lande, i lande med ekstrem fattigdom efter Verdensbankens definition, i lande med relativ fattigdom efter OECDs fattigdomsdefinition samt i lande, hvor det gavner undertrykte befolkningsgrupper efter FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder.

§ 4. Højest 10% af foreningens formue må årligt bortgives inden for formålet.

§ 5. I øvrigt kan foreningen støtte internationale hjælpeorganisationer og tilslutte sig samarbejdsaftaler, inden for disse vedtægters formål.

MEDLEMMER

§ 6. Som medlem optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag.

§ 7. Ethvert medlem kan alene eller i forening med andre medlemmer fremsætte forslag til behandling af bestyrelsen.

§ 8. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Kontingentet udgør 5 kroner om ugen og afregnes for 52 uger af gangen.

§ 9. Det erhvervede overskud fra kontingenter og øvrige aktiviteter (f.eks. salg og indsamling), skal gå til opfyldelse af formålet.

§ 10. Udmeldelse sker automatisk, såfremt medlemmet ikke betaler for en ny periode ved udløb.

§ 11. Bestyrelsen kan efter mindst ét skrifligt påbud ekskludere et medlem, hvis opretholdelsen af medlemskabet vil være til klar skade for Global Supporters goodwill/omdømme.

BESTYRELSEN

§ 12. Bestyrelsens opgave er at varetage, hvad der er bedst for foreningen, under hensynstagen til formålet og fastsætter selv en forretningsorden for sit virke.

§ 13. Bestyrelsen er Global Supporters højeste myndighed og består af 3-7 personer, der er selvsupplerende. Der er ingen generalforsamling.

§ 14. Når et bestyrelsesmedlem fratræder eller supplering i øvrigt skal ske, vælger de resterende bestyrelsesmedlemmer et nyt medlem til bestyrelsen, som har indsigt i de forhold det fratrådte medlem besad.

§ 15. Bestyrelsen har beslutningskompetence, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er indkaldt og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremmødt. Skete indkaldelsen ikke skriftligt og er der uenighed om den har fundet sted, skal en ny indkaldelse ske skriftligt med 3 ugers varsel.

§ 16. Som udgangspunkt skal bestyrelsen søge enstemmighed i alle beslutninger. I tilfælde af uenighed blandt bestyrelsesmedlemmerne, træffes en beslutning ved simpelt flertal, hvor hvert bestyrelesmedlem har 1 stemme, dog således at veto mod en beslutning kan nedlægges, stemmer blot ét bestyrelsesmedlem imod forslaget. Ved stemmelighed vægter formandens stemme dobbelt. Inhabile bestyrelsesmedlemmer kan ikke stemme eller nedlægge veto.

§ 17. Bestyrelsen lægger i første halvår et budget på baggrund af en forsigtig forventning til fremtiden og bestræber sig på at holde Global Supporters udgifter så lave som muligt med en administrationspct. på max. 4,6%.

§ 18. Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet. Dog kan der ske skattefri godtgørelse efter Skatterådets satser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer.

TEGNINGSREGEL, HÆFTELSE OG REGNSKAB

§ 19. Global Supporters tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

§ 20. Global Supporters hæfter alene for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Global Supporters bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 21. Bestyrelsen udnævner en kasserer med ansvar for den daglige økonomi. Global Supporters regnskabsår løber fra d. 01/01 til d. 31/12. For hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en årsrapport. Revision af regnskabet kan tilvælges af bestyrelsen.

KOMMUNIKATION

§ 22. Global Supporters, bestyrelsen og medlemmer, kommunikerer i udgangspunktet elektronisk via www.globalsupporters.dk samt de elektroniske postkasser som parterne har oplyst til hinanden. Nærmere regler for anvendelsen af elektronisk kommunikation fastsættes af bestyrelsen.

ÆNDRINGER

§ 23. Nærværende vedtægter kan kun ændres eller Global Supporters nedlægges, hvis bestyrelsen beslutter det på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst 3 måneders mellemrum. Specifikt for ændring af formålsbestemmelsen eller opløsningsbestemmelsen, gælder det yderligere at bestyrelsen udelukkende kan ændre disse, såfremt det ikke længere er muligt at uddele til formålet eller såfremt formålet er blevet klart uhensigtsmæssigt. Ændring af formålsbestemmelsen eller opløsningsbestemmelsen skal ligge så tæt på indholdet af den oprindelige bestemmelse som muligt. Ved beslutning om nedlæggelse af Global Supporters skal det samtidig besluttes at bortgive Global Supporters formue til en organisation, der opfylder Global Supporters formål og hvor formuen ikke tilfalder enkeltpersoner eller organisationer med erhvervsmæssige formål eller i det hele taget modtagere, som på anden vis ikke vil anses for at være almennyttige efter danske regler.

TVISTER

§ 24. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vedtægter, herunder tvister vedrørende vedtægternes eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

Kim Skipper, formand
Global Supporters Logo
At styrke de fattige ved at stille finansiering til rådighed for at drive eller udvide deres forretning, opbygge deres aktiver (erhverve jord, bygge, forbedre deres hjem) og reducere deres sårbarhed ved jævne pengestrømme, adgang til kredit, opsparing og forsikring.
Stiftet af Skipper & Lauritsen
Cambodja •
Ecuador •
Malawi •
Pakistan •
Peru •
Rwanda •
Vietnam •
Zambia •
Zimbabwe